Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Projektové centrum
sipka
Podpora v rámci celého životního cyklu projektu
Od přípravy projektového záměru a nalezení vhodného dotačního titulu, přes poskytování konzultací při tvorbě a podávání projektové žádosti, po podporu při realizaci, kontrole a ukončování projektu.
Pomůžeme s přípravou projektu

realizované projekty

Projektové centrum - aktuální informace

21.09.2023

Záměrem LUABA24 je výběr společných výzkumných projektů aplikovaného výzkumu, a to se zaměřením na následující oblasti/podoblasti: 1. Počítačové a informační vědy 2. Inženýrství a technologie ve specializaci: Materiálový výzkum, Nanotechnologie 3. Společenské vědy 4. Humanitní vědy a umění Doba řešení podpořených projektů je stanovena na maximálně 30 měsíců

19.09.2023

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre (NCN) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

GA ČR

11.09.2023

Záměrem LUAIZ24 je výběr společných výzkumných projektů aplikovaného výzkumu, a to se zaměřením na následující oblasti/podoblasti: 1. Zdraví a lékařství – návrh a vývoj léčiv 2. Udržitelnost a ochrana životního prostředí – klimatická změna, čistá energie, výzkum pouště, voda 3. Datová věda – aplikace umělé inteligence.

INTER-ACTION

01.09.2023

Cílem výzvy je rozvoj materiálního a infrastrukturního zázemí vysokých škol za účelem usnadnění či umožnění studia studentům se specifickými potřebami a podpory talentovaných/nadaných studentů. Vzhledem k charakteru projektu a zveřejněným informacím je projekt připravován jako celouniverzitní.

OP JAK

01.09.2023

Cílem výzvy je podpořit potenciál společenských a humanitních věd, vytvořit základ špičkového výzkumu v těchto vědních oblastech a podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi v ČR v oblasti společenských a humanitních věd. Tematicky jsou projekty vymezeny dle klasifikace FORD kategorie 5 a 6 a zároveň pomocí témat VaVaI v oblasti společenských a humanitních věd v rámci Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027 (dále jen „Národní RIS3 strategie“). Podpora bude směřovat do projektů orientovaného výzkumu, které mají potenciál podpořit tvorbu výsledků, včetně transdisciplinárních, aplikovatelných v delším časovém horizontu.

OP JAK

01.09.2023

Fond pro bilaterální vztahy byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (dále jen “donorské státy”) a slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z ČR i z donorských států.

Fondy EHP

01.09.2023

Mezinárodní výzva Evropského partnerství Driving Urban Transitions (DUT) Call 2023 je otevřena od 1. 9. 2023. Výzva je zaměřena na podporu mezinárodních výzkumných projektů, které si kladou za cíl pomoci městům v přechodu k udržitelnější ekonomice a fungování. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) mohou zájemci podávat do 21. 11. 2023, 13:00 SEČ.

TA ČR

30.08.2023

Cílem výzvy je podpořit vysoké školy v rozvoji dovedností a kompetencí jejich pracovníků, podpořit studenty a studenty se specifickými potřebami pomocí vhodných intervencí, které povedou ke snížení studijní neúspěšnosti a zvýšení kvality studia či internacionalizace. Vzhledem k charakteru projektu a zveřejněným informacím je projekt připravován jako celouniverzitní.

30.08.2023

Cílem výzvy je podpora infrastrukturního zázemí vysokých škol, které umožňuje dosáhnout zvýšení kvality ve výuce studijních programů. Vzhledem k charakteru projektu a zveřejněným informacím je projekt připravován jako celouniverzitní.

17.08.2023

Výzva podporuje aktivity zaměřené na podporu rekvalifikací či dalšího vzdělávání, zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu. Primárně podporované aktivity: • Poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání; • Motivační aktivity; • Rekvalifikace, vzdělávání, zkoušky k získání profesní kvalifikace; • Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce; • Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností; • Zprostředkování zaměstnání, zaměstnávání, podpora založení podnikání; • Podpora flexibilních forem zaměstnání; • Poskytování mzdového příspěvku

OP Z+

17.08.2023

Cílem výzvy je podpora výkonu praktického vyučování žáků partnerských středních škol a praktické přípravy u studentů partnerských vyšších odborných a vysokých škol prostřednictvím odborně zaměřených malých a středních podniků.

OP TAK

17.07.2023

Tento evropský projekt představuje významnou příležitost pro další rozvoj v oblasti internacionalizace univerzity a umožní Západočeské univerzitě v Plzni podílet se na společných aktivitách s úspěšnými evropskými univerzitami.

Erasmus+

17.07.2023

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum zveřejnila výzvu (ERCEA) ERCEA/SNE/224/2023. Agentura hledá vhodné kandidáty na pozice vyslaných národních expertů v oblastech 1) Etika ve výzkumu nebo 2) fyzikální vědy a inženýrství. Jedná se o kofinancované vyslání na 2 roky (s možností prodloužení), tzn. mateřská instituce během vyslání platí expertovi český plat, ERCEA náhrady (allowances). Bližší informace k výzvě nalezete v přiloženém dokumentu. Výzva ERCEA je otevřena do 13. října 2023. V případě zájmu, je potřeba se na pozici ucházet přes Stálé zastoupení ČR při EU. V případě dotazů se prosím obracejte na paní Lindu Messias ze Stálého zastoupení ČR při EU (Linda_Messias@mzv.cz).

ERC

29.06.2023

Výzva se zaměřuje na rozvoj aplikačního potenciálu výzkumných organizací (dále jen „VO“), a to zejména prostřednictvím navázání či prohloubení spolupráce se subjekty z aplikační sféry. Cílem takto vytvořené spolupráce je posílení schopnosti zapojených subjektů vytvářet a následně efektivně využívat výsledky výzkumu a vývoje v praxi. Cílem výzvy je podpora spolupráce mezi VO a aplikační sférou s důrazem na konkrétní společné výzkumné záměry, budoucí aplikovatelnost výsledků a budování dlouhodobého partnerství.

OP JAK

27.06.2023

Cílem výzvy je podpora zkvalitnění pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek. Výzva prostřednictvím vybraných aktivit podpoří implementaci schválené Reformy přípravy učitelů a učitelek v ČR, a tím přispěje k posílení systémových změn počáteční přípravy budoucích učitelů. Dále umožní rozvoj odborných kompetencí studentů – budoucích učitelů a akademických pracovníků, a to nejen v oblasti inkluzivního vzdělávání, ale také v dalších aktuálních tématech. Důležitou aktivitou výzvy je rovněž podpora síťování a spolupráce mezi fakultami, katedrami fakult a spolupracujícími školami a školskými zařízeními s cílem zvýšit kvalitu teoretické i praktické přípravy budoucích učitelů.

OP JAK

03.02.2023

Cílem výzvy je podpořit implementaci iniciativy European Open Science Cloud (dále též „EOSC“) v ČR v souladu s koncepčním dokumentem „Architektura implementace EOSC v ČR“. Konkrétně výzva podporuje vybudování distribuované Národní repozitářové platformy (dále též „NRP“) jako klíčového stavebního prvku Národní datové infrastruktury (dále též „NDI“), která vytvoří základní prostředí v ČR pro správu výzkumných dat, jejich ukládání, sdílení a práci s nimi v souladu s principy FAIR tak, aby byla vyhledatelná, dostupná, interoperabilní a znovu využitelná. NRP zajistí kromě technického řešení i portfolio klíčových služeb a taktéž vzdělávání uživatelů, datových odborníků a dalších relevantních pracovníků ve výzkumných organizacích.

OP JAK

10.10.2022

Koncem září 2022 byl slavnostně vyhlášen program přeshraniční spolupráce INTERREG Bavorsko-Česko 2021-2027. Projektové centrum chystá k tomuto programu ve čtvrtek 10.11.2022 velký informační seminář, kterého se budou účastnit i zástupci hodnotícího a kontrolního orgánu programu. Podrobnosti ke školení budou včas uveřejněny i na Intranetu ZČU. Přihlášky můžete již dnes posílat emailem administrátorce programu Martině Navrátilové.

INTERREG Bavorsko-Česko

sipkaPříprava projektového záměru

sipkaNalezení vhodného dotačního titulu

sipkaPoskytování konzultací při tvorbě projektové žádosti

sipkaPoskytování konzultací při podávání projektové žádosti

sipkaPodpora při realizaci

sipkaPodpora při kontrole a ukončování projektu

Adresa projektového centra:

Veleslavínova 42, 301 00 Plzeň (kancelář č. VC 313a).

Máte dotaz k projektům? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2023 - tento web nevyužívá soubory cookies