Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Projektové centrum
sipka
Podpora v rámci celého životního cyklu projektu
Od přípravy projektového záměru a nalezení vhodného dotačního titulu, přes poskytování konzultací při tvorbě a podávání projektové žádosti, po podporu při realizaci, kontrole a ukončování projektu.
Pomůžeme s přípravou projektu

realizované projekty

Projektové centrum - aktuální informace

09.04.2024

Výzva podporuje vytvoření a následný roční provoz nových dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

OP Z plus

09.04.2024

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s chorvatskou agenturou Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje chorvatská agentura HRZZ jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

GA ČR

08.04.2024

Účelem grantu je přivítat v prostorách hostitelských organizací zahraniční umělce a kulturní profesionály za účelem realizace rezidenčního projektu. Kreativní Evropa chce prostřednictvím tohoto grantu podpořit úsilí o mezinárodní zviditelnění organizací. Grant na rezidenční pobyty přispívá na náklady spojené s přijetím zahraničních umělců a kulturních pracovníků a jejich mobilitou.

Kreativní Evropa

08.04.2024

Průběžná výzva na individuální mobilitu byla zveřejněná v rámci programu Culture Moves Europe. Každý žadatel může podat pouze jednu přihlášku jako jednotlivec nebo skupina.

Kreativní Evropa

04.04.2024

Aktivita Mobility je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských zemích, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

MŠMT

28.02.2024

Stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM. Aktuálně lze přihlášky podávat do 1. září 2024 na pobyty v akademickém roce 2024-25.

Fulbright

15.01.2024

Výzva je zaměřena na posilování prestiže učitelského povolání a zvyšování zájmu o učitelské povolání, dále na popularizaci studia učitelství a zvyšování atraktivity učitelské přípravy. Projektové aktivity mohou být zaměřeny například na motivaci budoucích učitelů (vč. specifického zaměření na chlapce jako potenciální i současné studenty pedagogických fakult a budoucí učitele), na propagaci a komunikaci Kompetenčního rámce absolventa a absolventky učitelství a jeho zavádění do přípravy učitelů a podpory začínajících učitelů. Cílovou skupinou projektu jsou zájemci a zájemkyně o povolání učitele, studenti a studentky učitelství a široká veřejnost. Specifickou cílovou skupinou jsou pak chlapci jako potenciální studenti pedagogických fakult.

MŠMT

08.01.2024

Visegradský fond poskytuje financování pro rozmanité škály činností ve všech oblastech života. Od malých přeshraničních projektů, které usilují o zlepšení vzájemného porozumění v pohraničních oblastech, po mnohostranné iniciativy s potenciálem prospěchu pro lidi v celém regionu. Podpořeny budou originální přístupy, které pomahají pokročit v sedmi hlavních oblastech: Kultura, vzdělávání, inovace, demokratické hodnoty, veřejná politika, životní prostředí a cestovní ruch, sociální rozvoj.

Visegrad Fund

sipkaPříprava projektového záměru

sipkaNalezení vhodného dotačního titulu

sipkaPoskytování konzultací při tvorbě projektové žádosti

sipkaPoskytování konzultací při podávání projektové žádosti

sipkaPodpora při realizaci

sipkaPodpora při kontrole a ukončování projektu

Adresa projektového centra:

Veleslavínova 42, 301 00 Plzeň (kancelář č. VC 313a).

Máte dotaz k projektům? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies